2 hours ago

Informacja – warsztaty z socjologiiPublikacja – warsztaty z agrotrystyki

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”read more...

22 hours ago

Ołoszenie – szkolenia z translacjiInformacja – warsztaty z szybkiego pisania

Ocena efektu makroekonomicznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WP) na gospodarkę województwa pomorskiego za pomocą modelu HERMINread more...

3 days ago

Informacja – szkolenia z estońskiegoAnons informacyjny – szkolenia z rozwiazywania problemów

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

3 days ago

Zaproszenie – szkolenia z rolnictwaZaproszenie – szkolenia z Worda

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

3 days ago

Informacja – treningi z Power PointAnons informacyjny – szkolenia z autoprezentacji

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)read more...

4 days ago

Decyzja – warsztaty ze słowackiegoInformacja – kursy z matematyki

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działa read more...

4 days ago

Informacja – warsztaty z biologiiZaproszenie – warsztaty z angielskiego

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013read more...